L O G I S T Y K A

O D P R A W Y   C E L N E

L O G I S T Y K A

M A G A Z Y N,  S K Ł A D  C E L N Y

L O G I S T Y K A

O D P R A W Y  C E L N E

L O G I S T Y K A

C A R N E T  T I R,  C M R

Posiadając długoletnie doświadczenie w obsłudze handlu zagranicznego podmiotów krajowych, zapewniamy naszym klientom solidną i rzetelną obsługę w sporządzaniu deklaracji INTRASTAT.

intrastatINTRASTAT to System Statystyki Obrotów Towarowych pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Konsekwencją wprowadzenia w Polsce (od dnia 1 maja 2004r.) systemu INTRASTAT jest nałożenie na podmioty prowadzące obrót towarowy z pozostałymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej obowiązku przekazywania informacji o zrealizowanych przez nich obrotach, tj. o dokonanym przywozie towarów z terytorium UE na terytorium Polski – nabycie wewnątrzwspólnotowe i wywozie towarów z terytorium Polski na terytorium Wspólnoty – dostawa wewnątrzwspólnotowa.

Deklaracje INTRASTAT są składane w cyklach miesięcznych. Jest to zbiorcza, miesięczna informacja o dokonanych przywozach i wywozach towarów.

Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT ciąży na przedsiębiorcach, którzy osiągnęli obrót przekraczający wartość ustalonych tzw. progów statystycznych.